ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน โครงการติดตั้งไฟฟ้แสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 1 จุด 1.หน้าบ้านนางศิริพร ทวีเลิศอรุณ

(5) บ.สะงวย ม.7
mungmee

Share: