Posted in แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ(พ.ศ.2567 – 2569)

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ก่อสร้างโรงจอดรถ หลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ก่อสร้างโรงจอดรถ ข้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 21-22 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักดำเนินโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล(ขยะเเลกไข่) ประจำปี 2566 มีการออกหน่วยบริการรับบริจากขยะเเลกไข่เสริมเกลือไอโอดีนจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามเเนวทางพระราชดำริ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการช่อมแชมถนนลูกรังสายบ้านหัวหนองยางไปมาปนสถานวัดป่าหัวหนงยาง บ้านหัวหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...