Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหลัก ลดการเผากำจัด ขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักขอรณรงค์ให้ชุมชน มีการคัดแยกขยะระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง และบริหารจัดการขยะในพื้นที่โดยใช้หลัก“3ช”ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบการกำจัดปลายทางซึ่งจะเป็นการลดอัตราการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากขยะปลายทางเหล่านี้ได้ และกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่ตกค้างในพื้นที่โดยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร คสล. จากบ้านนายนันทะ ลักษะณดี ถึงบ้านนายวิเชียร อุ่นอก หมู่ที่ ๓ บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแยกหลังวัดป่าถึงบ้านนายนัฐพงษ์ พันธ์พรม หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสว่าง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการพัฒนาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในปีงบประมาณ 2567

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและค…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

วางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิว คสล.สายบ้านนางเสวย กุหลาบหอม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขยายผิว คสล.สายจากบ้านนางวิไล พันธุ์พรม

Continue Reading...