Posted in ข่าวประกวดราคา

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านโนนสว่าง ตำบลหนองหลัก อำเภอไซยวาน จังหวัดอุดรธานี สายบ้านนายอนุชา แสนศรีแก้ว ลงลูกรังจำนวน 72.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการติดตั้งไฟฟ้แสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าซลล์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอไขขวาน จังหวัดอุครธานี ไฟฟ้โซล่าซลล์ 1 จุด 1.หน้าบ้านนาขอนิรรต ภูครองหิน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2566

เจ้าหน้าที่ อบต.หนองหลัก …

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านนาปู ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี สายนานางสมหมาย ภูมิเพ็ง ถึงนานางชลิตา ประสมศรี

Continue Reading...