Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4 (30 กันยายน 2566)

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 ณ 30 กันยายน 2565

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปค.4 (30 กันยายน 2565)

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน(ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.1 ประจำปีงบประมาณ 256

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุ…

Continue Reading...
Posted in การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการคว…

Continue Reading...