ข้อมูลสภาพทั่วไป

ตำบลหนองหลักเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2510 จึงได้แยกออกจากกิ่งอำเภอไชยวาน เป็นตำบลหนองหลัก ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอไชยวาน ห่างจากอำเภอไชยวาน ประมาณ 4.7 กิโลเมตร ห่างจากจังหวังอุดรประมาณ 73 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 และหมายเลข 2239 มีการปกครองแบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีอานาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลโนนทองอินทร์ อำเภอกู่แก้ว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลพังงูและตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน
map

พื้นที่
ตำบลหนองหลักมีพื้นทีทั้งตำบล 31,977 ไร่ หรือ ประมาณ 51.16 ตารางกิโลเมตรสภาพทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ หนองหลัก และหนองยาง มีลำห้วยผ่านเชื่อมโยงไปตามพื้นที่ตำบล จำนวน 3 สาย คือ ลำห้วยไพจานใหญ่ ลำห้วยทราย ลำห้วยหนองหัว-ควาย พื้นที่ราบลุ่มเหมาะทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์

จำนวนหมู่บ้าน
1. บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 1
2. บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2
3. บ้านสะงวย หมู่ที่ 3
4. บ้านนาปู หมู่ที่ 4
5. บ้านหัวหนองยาง หมู่ที่ 5
6. บ้านหนองอิอู หมู่ที่ 6
7. บ้านสะงวย หมู่ที่ 7
8. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8
9. บ้านนากลาง หมู่ที่ 9
10. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10
11. บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 11
12. บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 12

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ตำบลหนองหลักมีโครงข่ายถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนดินหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและระหว่างพื้นที่ใกล้เคียง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง

สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด / สำนักสงฆ์ 15 แห่ง

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแคน 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนโบราน 2 แห่ง

การไฟฟ้า

ตำบลหนองหลักได้รับบริการกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วทุกหมู่บ้าน

จุดเด่นของพื้นที่ตำบลหนองหลัก
สภาพภูมิประเทศของตำบลหนองหลัก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับทำการเกษตร และทำให้เกิดประเพณีการแข่งขันเรือ ขึ้นที่หนองน้ำหนองหลัก ซึ่งจะจัดในเดือนตุลาคมของทุกปี และประเพณีสงกรานต์ซึ่งจะจัดงานประเพณีสงธาตุ(ประเพณีรดน้ำกระดูก) ที่วันโนนสว่าง หมู่ที่ 8 และประเพณีขนทราย เข้าวัด (ประเพณีบุญประทาย) ที่วัดจำปาสีหราช หมู่ที่ 7

แห่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองหลัก
ชื่อสถานที่ หมู่บ้าน หมู่
1. วัดจำปาสีหราช บ้านสะงวย หมู่ที่ 7
2. หอปู่ดำ บ้านสะงวย หมู่ที่ 7
3. หอปู่คำ บ้านนาปู หมู่ที่ 4
4. หอพระนอน(หลวงปู่ก่ำ) บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8
5. หนองน้ำหนองหลัก บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 1

สภาพเศรษฐกิจ
ประชากรในพื้นที่ตำบลหนองหลัก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร
ทำนาคิดเป็นร้อยละ 70
ทำไร่คิดเป็นร้อยละ 15
รับจ้างคิดเป็นร้อยละ 5
ค้าขายคิดเป็นร้อยละ 5
อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 5
ตำบลหนองหลักกลุ่มอาชีพ 25 กลุ่ม

ลำดับ

ชื่อกลุ่ม

ที่ตั้ง

1 กลุ่มหัตกรรมจากกก 25 ม.10 บ้านหนองแดง
2 กลุ่มไทบ้าน 36 ม.10 บ้านหนองแดง
3 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าหมี่ขิด 107 ม.4 บ้านนาปู
4 กลุ่มมัดหมี่ย้อมคราม 161 ม.3 บ้านสะงวย
5 กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 239 ม.3 บ้านสะงวย
6 ศูนย์พัฒนาส่งเสริมพันธ์ข้าวชมชน 73 ม.3 บ้านสะงวย
7 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านหัวหนองยาง 8 ม.5 บ้านหัวหนองยาง
8 กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 88 ม.9 บ้านนากลาง
9 กุล่มขนมทองพับ-ทองม้วน 101 ม.7 บ้านสะงวย
10 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนนาปู-นากลาง 61 ม.9 บ้านนากลาง
11 กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองอิอู 76 ม.6 บ้านหนองอิอู
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนสว่าง 136 ม.8 บ้านโนนสว่าง
13 กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ-โคนม ม.4 ม.5 87 ม.4 บ้านนาปู
14 กลุ่มมันสำปะหลัง 144 ม.12 บ้านหนองบังงาม
15 กลุ่มทอผ้าไหม 116 ม.1 บ้านหนองหลัก
16 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากใบบัว 128 ม.7 บ้านสะงวย
17 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี 124 ม.11 บ้านหนองเหล็ก
18 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองเหล็ก 116 ม.11 บ้านหนองเหล็ก
19 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิด 40 ม.7 บ้านสะงวย
20 กลุ่มทอผ้าและถุงพาย(ย่าม) 55 ม.5 บ้านหัวหนองยาง
21 กลุ่มพานบายศรี 55 ม.3 บ้านสะงวย
22 กลุ่มทอเสื่อกก 36 ม.4 บ้านนาปู
23 กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนเข้มแข็ง 127 ม.1 บ้านหนองหลัก
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 105 ม.1 บ้านหนองหลัก
25 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ 101 ม.7 บ้านสะงวย

การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
– นักเรียนมัธยมศีกษาขยายโอกาศ 2 แห่ง
– ศูนพัฒย์นาเด็กเล็ก 6 แห่ง
สถาบันและองค์กรศาสนา
– วัด/สำนักสงฆ์ 15 แห่ง
การสาธารสุข
– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแคน 1 แห่ง
– ร้านขายยาแผนโบราณ 2 แห่ง
ศักยภาพในตำบลหนองหลัก
– กำนันตำบล/ผู้ใหญ่บ้าน 12 คน
– สมาชิกสภาตำบลหนองหลัก 24 คน
– คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 3 คน
– ตำแหน่งในสำนักปลัด อบต. 31 คน
– ตำแหน่งในส่วนการคลัง อบต. 6 คน
– ตำแหน่งในส่วนโยธา อบต. 1 คน
– กลุ่มอาชีพ 25 กลุ่ม

ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ลักษณะทรัพยากร
ลักษณะเศรษฐกิจ
ลักษณะสังคม
ข้อมูลหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
สถานที่สำคัญ
ผลผลิตทางการเกษตร
ข้อมูลติดต่อ

โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผลงาน อบต.
รายรับรายจ่าย
การควบคุมภายใน
สถิติการชำระภาษี
ข้อบัญญัติประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
งานกิจการสภาท้องถิ่น

สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนกองช่าง
การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาห้าปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันยาเสพติด

พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฏกระทรวงและระเบียบ
เกร็ดความรู้งานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติการร้องเรียน
E-service
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก มีจำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้
– จำนวนครัวเรือน จำนวน 2,111 ครัวเรือน
– จำนวนประชากร จำนวน 10,063 คน
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ตำแหน่ง
บ้านหนองแคน 2 นายถาวร กุญชร กำนัน
บ้านหนองหลัก 1 นายสถิตย์ ปัญญาใส ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสะงวย 3 นายธนพล สุ่มมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนาปู 4 นายวัชรพงษ์ ดีจริง ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหัวหนองยาง 5 นายประธาน สมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองอิอู 6 นายสายันต์ รัตนทิพพ์ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสะงวย 7 นายสุวิชัย ภูมิเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโนนสว่าง 8 นายคงฤทธิ์ บำรุงทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านนากลาง 9 นายอาคม เสมามิ่ง ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองแดง 10 นายบุญเยี่ยม แร่มี ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองเหล็ก 11 นายนิพนธ์ พวงศรี ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองบัวงาม 12 นายสุนทร นามมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน

mungmee

Share: