ลดการเผาฟางข้าวและตอซัง เพื่ออนุรักษ์ดินและลดภาวะโลกร้อน


การเผาฝางข้าวและตอซังข้าวเป็นการจัดการที่ง่ายและรวดเร็วทำให้การไถทำเทือกง่ายขึ้นและเป็นการกำจัดโรคและแมลงบางส่วนที่ตกค้างอยู่ในนา แต่เมื่อพิจารณาถึงผลในระยะยาวแล้ว การเผาตอซังในพื้นที่นาจะมีผลเสียมากกว่า คือเป็นการทำลายอินทรียวัตถุ ธาตุอาหาร และน้ำในดิน ความชื้นในดินลดลง เนื้อดินจะจับตัวแน่นทำให้เก็บน้ำได้น้อยไม่ทนแล้ง สภาพดินแข็งทำให้ไถเตรียมดินได้ตื้นหน้ากินน้อยลง รากพืชแพร่กระจายได้น้อย การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ได้ผลผลิตต่ำ ทำลายจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินและทำลายเมลงสัตว์เล็กๆที่เป็นประโยชน์ในไร่นา

mungmee

Share: