ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

นักบริหารงานสาธารณสุข(ต้น-สูง)

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง)

นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

วิศวกรโยธา

สถาปนิก

นักผังเมือง

วิศวกรเครื่องกล

 วิศวกรไฟฟ้า.

วิศวกรสุขาภิบาล

mungmee

Share: