วิสัยทัศน์/พันธกิจ

  1. วิสัยทัศน์ (Vision)

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักยึดหลัก
    “นิติบุคคลของประชาชน ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน “
  2. พันธกิจ(Mission)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

–  จัดให้มีและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

–  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

–  จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

–  จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

–  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนารายได้ของราษฎร

–  จัดให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์  ธุรกิจร้านค้าชุมชน  กองทุน และธนาคารหมู่บ้านเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน

–   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

–   บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

–   ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

–   จัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

–   ป้องกันและระงับโรคติดต่อ  ป้องกันการติดยาเสพติด  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

–   ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของประชาคม  สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

–  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  การบริการ  ปรับปรุงแหล่งรายได้  วิธีการหารายได้ระบบการจัดเก็บภาษี  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์  และสถานที่ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

–   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

–   ส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณถนน  ทางเดิน  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลคุ้มครอง   ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

mungmee

Share: