กองช่าง

ส่วนโยธา

  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และ หน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. งานก่อสร้างและบูรณะถนน
  2. งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
  3. งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
  4. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
งานออกแบบและควบคุมอาคาร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
  2. งานวิศวกรรม
  3. งานประเมินราคา
  4. งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
  5. งานออกแบบ
งานประสานและสาธารณูปโภค   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา
  2. งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
  3. งานระบายน้ำ
  4. งานจัดตกแต่งสถานที่
งานผังเมือง    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. งานสำรวจและแผนที่
  2. งานวางผังพัฒนาเมือง
mungmee

Share: