Posted in แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 ปรับปรุงครั้งที่ 2 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙)

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ปรับปรุงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลัง3ปี (พ.ศ.2564-2566)ปรับปรุงครั้งที่ 2/2565

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in แผนอัตรากำลัง

การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

Continue Reading...