ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน โครงการติดตั้งไฟทำแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 จุด 1.หน้าบ้านแม่ปานวาด ชมสา 2.บ้านนายประมวล สงวนนาม 3.สามแยกบ้านนางสุนัน ทนหงษา 4.บ้านนายสมพงษ์ ผันผ่อน

(2) บ.หนองเหล็ก ม.11
Share: