ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 จุด 1.หน้านางแดง พรรณนา 2.บ้านนางประภาพร ธิดสุข 3.ซอยลงไปหนองบ้านนายอัฏชาวุธ ถมปัด 4.ซอยบ้านพ่อหัส กลมเกลียว

(7) บ.หัวหนองยาง ม.5
Share: