กองคลัง

ส่วนการคลัง

     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ – จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวม สถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การ ยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4งาน คือ

งานการเงิน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
2.งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
3.งานเก็บรักษาเงิน
งานบัญชี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานการบัญชี
2.งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
3.งานงบการเงินและงบทดลอง
4.งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
2.งานพัฒนารายได้
3.งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
4.งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
2.งานพัสดุ
3.งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
mungmee

Share: