Posted in ข่าวประกวดราคา

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านโนนสว่าง ตำบลหนองหลัก อำเภอไซยวาน จังหวัดอุดรธานี สายบ้านนายอนุชา แสนศรีแก้ว ลงลูกรังจำนวน 72.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่งเรียบ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 1

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลียม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 12

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

โครงการติดตั้งไฟฟ้แสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าซลล์ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอไขขวาน จังหวัดอุครธานี ไฟฟ้โซล่าซลล์ 1 จุด 1.หน้าบ้านนาขอนิรรต ภูครองหิน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านหนองหลัก หมู่ที่7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านสะงวย หมู่ที่7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่11

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านหนองแคน หมู่ที่2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านนาปู หมู่ที่4

Continue Reading...