Posted in ข่าวประกวดราคา

วางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. สายขากบ้านยางอ่อนจันทร์ สีเหลือง ม.7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

วางท่อระบายน้ำ คสล และบ่อพัก คสล.สายข้างวัดกุษาวดี ม.7

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขยายผิวจราจร คสล.สายบ้านนาบแสงชัย อู่นอก ม.11

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เชื่อมท่อเมนต์ประปา จำนวน 6 จุด ม.10

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขยายท่อเมนต์ประปา ม.10

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมปั๊มน้ำในการผลิตประปา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขุดร่องระบายน้ำ หนองแคน ม.2

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ขุดลอกร่องระบายน้ำ ม.4 ช่วงที่ 1

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านบัวเรียน ดากลม ถึงบ้านนางเหรียญทอง พาลี หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสว่าง ตำบลหนองหลัก อำเภอไขยวาน จังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

วางท่อ ระบายน้ำ ม.8

Continue Reading...