ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองอิอู ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 จุด 1.หน้าบ้านนางบัวจันทร์ พาลี 2.บ้านนางเผา บุญอภัย 3.บ้านนายตัดสิน ชมจันทร์ 4.บ้านนายกว้าง วันคะฮาด

(6) บ.หนองอิอู ม.6
mungmee

Share: