ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน โครงการติดตั้ง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 4 บ้นนาปู ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 จุด 1.หน้าบ้านนางสำรอง ด้วงเสียว 2.บ้านนางสุดา กาลวิบูลย์ 3.บ้านนางนิตยา เสมามิ่ง 4.บ้านนางคำชา ขันดี

(8) บ.นาปู ม.4
mungmee

Share: