ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 บ้นสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 จุด 1.หน้าบ้านนางปราณี รูปสม 2.บ้านนางตุ๊กตาทอง คืจริง 3.ทางไปบ้านนายอวยพร อุ่นอก 4.บ้านนางสาวรัศมี ขันธแพทย์

(9) บ.สะงวย ม.3
Share: