กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ได้ดำเนินโครงการคัดกรองความผิดปกติด้านสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่ตำบลหนองหลัก ประจำปี 2567

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ได้มอบเเว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาหรือมองไม่ชัด ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลหนองหลักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติด้านสายตาและการมองเห็นไม่ชัด อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามอายุ ทำให้เลนส์แก้วตาขาดความยืดหยุ่น กล้ามเนื้อในตาที่ช่วยปรับกำลัง ของตาในการมองทำงานแย่ลงซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพและการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก มีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะเสี่ยงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก จากเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองและการมองเห็นไม่ชัด รวมถึงการจัดหาแว่นตาให้กับผู้สูงอายุในกรณีตรวจคัดกรองแล้วพบความผิดปกติ ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมองเห็นไม่ชัด ในการนี้ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติด้านสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ พื้นที่ตำบลหนองหลัก

mungmee

Share: