ภาพกิจกรรมการคัดกรองความผิดปกติด้านสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุพื้นที่ตำบลหนองหลัก ประจำปี 2567

สายตาและการมองเห็นถือเป็นเรื่องสำคัญของบุคคล โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหากได้รับการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้ การตรวจวัดสายตาจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความชัดเจนในการมองเห็น และได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขหากพบความผิดปกติของสายตา เพื่อหน่วยบริการรับไปดูแลและรักษาในระบบบริการสาธารณสุขต่อไป
ดังนั้น เพื่อผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จึงจัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติด้านสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุพื้นที่ตำบล หนองหลัก ประจำปี 2567 เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก

mungmee

Share: