องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบงเข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

นายกรเทพ รักษานวล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก นายอาทิตย์ อวยชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้การต้อนรับ นายเสรี อรสูญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

Admin Nonglak

Share: