การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อ รายงานสถานะทางการเงิน โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแคน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2566 และการนำเสนอผลการดำเนินงานบริการดูแลระยะยาวผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแคน

mungmee

Share: