โครงการพัฒนาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในปีงบประมาณ 2567

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการตำบลหนองหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก จัดทำโครงการพัฒนาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในปีงบประมาณ 2567 เพื่อดำเนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกและเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือตนเองและเข้าถึงการบริการสุขภาพในพื้นที่ตำบลหนองหลัก เช่น ไม้เท้าค้ำยัน ไม้เท้าขาเดียว ไม้เท้า ๓ ขา ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ วอคเกอร์ หรือรถเข็น ผู้ที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือให้แจ้งความประสงค์ เขียนคำร้อง ณ ห้องสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

mungmee

Share: