เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา กิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลัก กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ดำเนินงานตามโครงการ To Be Number One ประกวดเต้นแอโรบิค พิชิตโรค พิชิตยาเสพติด ครั้งที่13 ประจำปี 2567 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองหลักได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด

กิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลัก ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ดำเนินงานตามโครงการ To Be Number One ประกวดเต้นแอโรบิค พิชิตโรค พิชิตยาเสพติด ครั้งที่13 ประจำปี 2567

Admin New

Share: