แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้่านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อ.ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/09/2021
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม.10 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 23/12/2019
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม. 10 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 23/12/2019
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 16/12/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สารส้มขุ่นก้อน ผงคลอรีน 65% และปูนขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2022
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ขนาด 200 มล.ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1-31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022
จ้างขุดลอกหนองยาง (หนองอีสานเขียว) หมู่ที่ ๔,๕,๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2022
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.แก้ไชน้ำท่วมขังข้างบ้านนายอาทิคย์ สงวนนาม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแคน ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(สีฟ้า) ทะเบียน 83-5246 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อจัดซื้ออาหารปลาดุกใหญ่ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ ๔ สิ้นชัก (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2022
ซื้อจัดซื้อยางรถบรรทุกขยะ จำนวน 6 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมขายึด ขนาด 4,500 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟฟ้า LED พร้อมรางยาว 120 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2022
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดและห้องประชุมสภา อบต.หนองหลัก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2022
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมุ่บ้านแบบโซล่าาเซลล์ จำนวน ๕ จุด บ้านหนองอิอู หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๒ จุด บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
ซื้อจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
ซื้อจัดซื้ออาหารปลาดุกใหญ่ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2022
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)ขนาด 200 มล. ชนิดจืด ช่วงเปิดเทอมระหวางวันที่ 1-30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหน้าบ้านนางหนูจีน เปลี่ยนจันทึก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองอิอู ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้่าน สายบ้านนายอาทิตย์ สงวนนาม ถึงบ้านนายสม คำสอน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อจัดซื้อชุดหมี PPE ป้องกันเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18/03/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร ขนาด 70 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถูกกักในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์ผู้เริ่มป่วยตามศูนย์กักตัว 14 วัน ครั้งที่ 8 ร้านริมห้วยสะงวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2020
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) UHT แบบกล่องขนาด 200 มล.ชนิดจืด ช่วงเปิดเทอม เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2020
ซื้อพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 90 เซนติเมตร จำนวน 5000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีภายในเขตตำบลหนองหลัก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่องจากการทำแผนแม่บท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรซ์ ขนาด 200 มล. ชนิดจืด เปิดภาคเรียนที่ 2/62 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40 วัน(เฉพาะวันทำการ)พ.ย. - ธ.ค.62 สำหรับ ศพด 2 ศพด. และ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2019
จ้างเหมารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่