แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน 28/11/2023
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 cc หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 19/10/2023
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน 08/03/2023
รถบรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 08/03/2023
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 03/02/2023
ขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 30/01/2023
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 30/01/2023
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 30/01/2023
ขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 21/12/2022
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/12/2022
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/12/2022
ก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้่านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อ.ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/09/2021
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม.10 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 23/12/2019
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม. 10 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 23/12/2019
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 16/12/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 cc หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/10/2023
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ข้างอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 3 บ้านสะงวย จากบ้านนางดาวเรือง อุ่นอก ถึงที่นาพ่อประเสริฐ วรยศ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ถนนสายไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๙ บ้านนากลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
จ้างขุดลอกหน้าฝายลำห้วยกุดขี้เขียว หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแคน ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.จากหน้าบ้านนายน้อง พัฒนา ถึงสี่แยกไปบ้านเม็กดงเรือง หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายอัมพร ทองใบ ไปทางบ้านสะงวย บ้านหนองแดงชัยมงคล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าบ้านนางวารี สิมบุตร ไปทางบ้านหนองเหล็ก บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างปรับปรุงกีดขวางทางน้ำและกำจัดวัชพิชลำห้วยทราย หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสว่าง ตำบลหนองหลัก อำเภอไขยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อและติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด ศพด.อบต.หนองหลัก2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคันคูหนองน้ำสาธารณะหนองยาง บ้านหัวหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.จากหน้าบ้านนางวาสนา นาฤาฤทธิ์ ถึงบ้านนายสมบัติ โชคดี บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.จากบ้านนายดาหวัน ฤทธิื์สอน ถึงบ้านนางดวงจันทร์ ภูมิเพ็ง หมู่ที่ ๓ บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ ตสล.จากหน้าร้านปันปันหนองหลักซุปเปอร์ไปสี่แยกวัดศรีสุนันทา พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร บ้านหนแงหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าโรงเรียนชุมชนสะงวยไปทางบ้านนาปู บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ จุด บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๑ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อตู้ลำโพงเสียงทับ/ตู้ลำโพงเสียงทุ้ม/เครื่องขยายเสียง,เครื่องปั่นไฟ,อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง,ไมค์สาย,ไมค์ลอย,มิกเซอร์,ตู้แร็ค,ลำโพงฮอร์น,ชุดสายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (ตามโครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 cc หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/10/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม.10 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2019
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างจ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียน เดือนเมษายน 2567 นางลัดดาวัลย์ พาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างจ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียน เดือนเมษายน 2567 นายสมัย ชัยณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแยกหลังวัดป่า ถึงบ้านนายนัฐพงษ์ พันธ์พรม หมู่ที่ ๘ บ้านโนนสว่าง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
ซื้อจัดซื้อไมค์ลอยมือถือ คู่ UHF MT-111 DV2 พร้อมสายสัญญานแบบมัลติคอร์ 2 คอร์ จากมิกเซอร์ไปเครื่องขยายเสียง 50 เมตร 1 เส้น 5 เมตร 1 เส้น และโต๊ะว่างอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมไซริงค์ เข็ม และป้ายห้อยคอ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนับบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2024
จ้างออกแบบและคำนวณแบบแปลนตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ อบต.หนองหลัก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2024
ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
จ้างออกแบบและคำนวณแบบแปลนตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ อบต.หนองหลัก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2024
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน เดือนมีนาคม 2567 ราย นางลัดดาวัลย์ พาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน เดือนมีนาคม 2567 ราย นายสมัย ชัยณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ช่วงเปิดภาคเรียน เดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2024
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนางสายัน พันพินิจ ไปบ้านนางบัวรัน ดีจริง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด 5.5 แรงม้า ไฟ 3 เฟส 380 โวลต์ จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นมกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียน เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2024
จ้างออกแบบและคำนวณแบบแปลนตามโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ลานเอนกประสงค์ อบต.หนองหลัก หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2024
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ราย นายสมัย ชัยณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลััก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2023
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2023
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน เดือนธันวาคม 2566 ราย นายสมัย ชัยณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ประเภท ตู้กระจกบานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/11/2023
จ้างจ้างพิมพ์บัตรประวัติพนักงาน,แฟ้มประวัติพนักงาน,สมุดปิดประกาศ สมุดปิดคำสั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2023
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูป แบบตัวยู สายหน้าบ้านนางอนงค์ จันนวล ถึงบ้านนายสีกา รูปสม หมู่ที่ ๙ บ้านนากลาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2023
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียน เดือน ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2023
ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาปู - โยธา บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายเม็กดงเรือง บ้านหัวหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ช่วงเปิดภาคเรียน เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน (3-5ปี) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
ซื้อตามโครงการจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/08/2023
จ้างเหมาบริการช่วยงานกองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (นายชาญชัย จันทร์ภักดิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่