แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/12/2022
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/12/2022
ก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้่านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อ.ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/09/2021
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม.10 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 23/12/2019
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม. 10 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 23/12/2019
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 16/12/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2022
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานเตาเผาขยะ นายเฉลิมชัย แจ่มใสดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานเตาเผาขยะ นายปาน คนซื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน ประเภท ตู้กระจกบานเลื่อน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาบริการงานฝีมือช่างไม้ ช่างบำรุงรถยนต์ รายนายวันทา นิจภักดี ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาบริการช่วยซ่อมระบบประปา รายนายมิตร นากลางดอน ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ กองการศึกษา ราย นางสาวกรานต์ตา บุญอภัย เดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2022
เหมาบริการรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.อบต.หนองหลัก 1 เดือน ธันวาคม 2565 ราย นายสมัย ชัยณรงค์ 30/11/2022
เหมาบริการ รับ-ส่ง นักเรียน ศพด.อบต.หนองหลัก เดือน ธันวาคน 2565 ราย นางลัดดาวัลย์ พาลี 30/11/2022
ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายไพฑูรย์ ขันดี ถึงหน้าบ้านนายอำพร บุญอภัย บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวล จำนวน ๑ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอรฺ์ ประเภท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2022
จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒ สายบ้านหนองแคนไปบ้านป่าก้าว หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านงิ้วโป้งไปกุดขี้เขียว ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2022
จ้างเกรดตกแต่งถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน หมู่ทีี่ ๑ - ๑๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2022
จ้างบำรุงและซ่อมแซม รถดับเพลิงติดกระเช้า ทะเบียน 83-7573 อุดรธานี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2022
ซื้อจัดซื้ออาหารไก่ไข่ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 20 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2022
จ้างเหมาประกอบอาหาร โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 (กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ กองการศึกษา ราย นางสาวกรานต์ตา บุญอภัย เดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม จัดงานประเพณีบุญแข่งเรือประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคล ช่วยงานในการควบคุมเตาเผาขยะ นายอาคม ระหวยหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ช่วงเปิดภาคเรียน เดือน พ.ย. 2565 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๘ จุด บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหน้าบ้านนางหนูจีน เปลี่ยนจันทึก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองอิอู ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้่าน สายบ้านนายอาทิตย์ สงวนนาม ถึงบ้านนายสม คำสอน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อจัดซื้อชุดหมี PPE ป้องกันเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2022
จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 18/03/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร ขนาด 70 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2022
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถูกกักในสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์ผู้เริ่มป่วยตามศูนย์กักตัว 14 วัน ครั้งที่ 8 ร้านริมห้วยสะงวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2020
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม) UHT แบบกล่องขนาด 200 มล.ชนิดจืด ช่วงเปิดเทอม เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2020
ซื้อพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย ขนาด 90 เซนติเมตร จำนวน 5000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2020
จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีภายในเขตตำบลหนองหลัก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ต่อเนื่องจากการทำแผนแม่บท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2019
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)นมพาสเจอร์ไรซ์ ขนาด 200 มล. ชนิดจืด เปิดภาคเรียนที่ 2/62 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 40 วัน(เฉพาะวันทำการ)พ.ย. - ธ.ค.62 สำหรับ ศพด 2 ศพด. และ โรงเรียนในเขตพื้นที่ 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2019
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่