แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน 08/03/2023
รถบรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน 08/03/2023
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 03/02/2023
ขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 30/01/2023
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 30/01/2023
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 30/01/2023
ขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 21/12/2022
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/12/2022
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/12/2022
ก่อสร้างถนน คสล.เส้น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้่านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อ.ไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 07/09/2021
ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 - บ้านนาปู หมู่ที่ 4 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 06/09/2021
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม.10 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 23/12/2019
วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม. 10 ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 23/12/2019
ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 16/12/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำคันคูหนองน้ำสาธารณะหนองยาง บ้านหัวหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร คสล.จากหน้าบ้านนางวาสนา นาฤาฤทธิ์ ถึงบ้านนายสมบัติ โชคดี บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.จากบ้านนายดาหวัน ฤทธิื์สอน ถึงบ้านนางดวงจันทร์ ภูมิเพ็ง หมู่ที่ ๓ บ้านสะงวย ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ ตสล.จากหน้าร้านปันปันหนองหลักซุปเปอร์ไปสี่แยกวัดศรีสุนันทา พร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร บ้านหนแงหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากหน้าโรงเรียนชุมชนสะงวยไปทางบ้านนาปู บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ จุด บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๑ จุด หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อตู้ลำโพงเสียงทับ/ตู้ลำโพงเสียงทุ้ม/เครื่องขยายเสียง,เครื่องปั่นไฟ,อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง,ไมค์สาย,ไมค์ลอย,มิกเซอร์,ตู้แร็ค,ลำโพงฮอร์น,ชุดสายอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง (ตามโครงการติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง) ช่วงปิดเทอม เดือน เมษายน - เดือน พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2023
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิว คสล.สายจากบ้านนายนารี เสน่ห์ดี ถึงบ้านนายสุพิศ ขยันพูด บ้านหนองหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองแดงชัยมงคล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหนองอิอู หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านหัวหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ซื้อต้นไม้ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธรณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.สายจากหน้าโรงเรียนบ้านหนองหลัก ม.10 ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2019
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2023
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียน เดือนมิถุนายน 2566 ราย นายสมัย ชัยณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างเหมาบริการรับ-ส่งนักเรียน เดือนมิถุนายน 2566 ราย นางลัดดาวัลย์ พาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านหนองอิอู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-5246 อด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้ออาหารเสริม(นมถุง) เดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อจ่ายค่าสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน(รายหัว) ศพด.อบต.หนองหลัก 1 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน(รายหัว)ศพด.อบต.หนองหลัก 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ศพด.อบต.หนองหลัก 1 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง ศพด.อบต.หนองหลัก 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
ซื้อจัดซื้อสารส้มขุ่นก้อน (4,000 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
ซื้อลำโพงไอดี และลำโพงโซกุล ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาบริการงานด้านฝีมือช่างไม้ งานซ่อมบำรุงยานพาหนะ รายนายวันทา นิจภักดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านการจัดเก็บขยะ การนำขยะมูลฝอยไปกำจัด รายนายเวียงไพ รู้บุญ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านเกษตร ตกแต่งสวน งานดูและต้นไม้ รายนายชัยพิชิต บุตรอินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานในการซ่อมระบบประปา รายนายมิตร นากลางดอน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
จ้างทำป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2023
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ช่วงเปิดภาคเรียน 1-28 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด บ้านนาปู หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองยาง (หนองอิจอย) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวหนองยาง ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ไปวัดป่า บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ไปบ้านป่าก้าว บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/01/2023
ซื้ออาหารเสริม(นมถุง) ช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
จ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคลช่วยงานควบคุมเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
จ้างเหมาบริการงานด้านธุรการ กองการศึกษา ราย นางสาวกรานต์ตา บุญอภัย เดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2022
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่ม จัดงานประเพณีบุญแข่งเรือประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการบุคคล ช่วยงานในการควบคุมเตาเผาขยะ นายอาคม ระหวยหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) ช่วงเปิดภาคเรียน เดือน พ.ย. 2565 จำนวน 22 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๘ จุด บ้านนากลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2022
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/08/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหน้าบ้านนางหนูจีน เปลี่ยนจันทึก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองอิอู ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2022
จ้างขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้่าน สายบ้านนายอาทิตย์ สงวนนาม ถึงบ้านนายสม คำสอน บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่