ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 4 จุด 1.หน้าบ้านนางบุญเลิศ สงวนนาม 2.บ้านนางสนถยา ถมปัด 3.บ้านนายชาลี ปัญญาใส 4.ซอยบ้านนางจันทร์เนิน ภูน้ำเย็น

(10) บ.หนองแคน ม.2
Share: