อบต.หนองหลัก ร่วมกับ รพ.สต.หนองแคน มอบอุปกรณ์การแพทย์ หมู่ 8-11

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุพิชัย รูปสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก และคณะ

ร่วมกับ รพ.สต.หนองแคน มอบอุปกรณ์การแพทย์
ตามโครงการพัฒนาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 8 , 9 , 10 , 11
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการตำบลหนองหลัก)
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักตำบลหนองหลัก

อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565

Share: