อบต.หนองหลัก ร่วมกับ รพ.สต.หนองแคน มอบอุปกรณ์การแพทย์ หมู่ 4-7

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นายสุพิชัย รูปสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก และคณะ ร่วมกับ รพ.สต.หนองแคน มอบอุปกรณ์การแพทย์
ตามโครงการพัฒนาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง หมู่ 4 , 5 , 6 , 7
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการตำบลหนองหลัก)

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565

Share: