อบต.หนองหลัก ร่วมกับ รพ.สต.หนองแคน มอบอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 อบต.หนองหลัก ร่วมกับ รพ.สต.หนองแคน มอบอุปกรณ์การแพทย์
ตามโครงการพัฒนาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง
(ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการตำบลหนองหลัก)

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลักตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2565

Share:
Tagged